Základné informácie o maturitnej skúške 2017 

MIMORIADNY TERMÍN MS - 13. september 2017

Všetky informácie ohľadom maturitnej skúšky 2017 nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

www.nucem.sk

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.